ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

на умовах публічної оферти (надалі – «Договір»), ФОП «Кондрюк А.М.» в особі директора

Кондрюк А.М., яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-
Підприємця серія В03 No 707670, ЄДРПОУ 3093624488, ЧФ Приват Банк р/р

UA023562820000026001051613139, МФО 356282, надалі – «Оператор», керуючись ст. 633
Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі кожен окремо
– «Абонент»), які звертаються у встановленому цим Договором порядку до Оператора,
укласти цей Договір, відповідно до Закону України «Про телекомунікації» (надалі – «Закон»),
Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг, які затверджені постановою КМУ No295 від 11.04.2012 р. (надалі –
«Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов
і правил та нормативно правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій,
на наступних умовах:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1. Публічна оферта - пропозиція Оператора, адресована будь якій
фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір
про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в цій публічній оферті.

Договір - правочин про надання та отримання телекомунікаційних
послуг, укладений між Оператором і Абонентом на умовах Публічної оферти в
момент акцепту Абонентом її умов.

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує
телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, який передбачає
підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або
користуванні, до телекомунікаційної мережі.

1. Акцепт - повна й безумовна згода Абонентом на укладення
Договору на умовах, визначених Публічною офертою.

Абонентна плата - фіксований щомісячний платіж, який
встановлює Оператор для Абонентів за доступ на постійній основі до
телекомунікаційної мережі незалежно від факту користування послугами.
Заявка Абонента - виклик Абонентом представника Оператора для
організації надання необхідних послуг, пов’язаних з виконанням умов цього
Договору.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, а
саме – сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення,
обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним
адресним простором та базується на Інтернет протоколі, визначеному
міжнародними стандартами.

Кінцеве обладнання - встановлене у Абонента обладнання,
необхідне для отримання Послуг та призначене для з’єднання з пунктом
закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до
телекомунікаційних послуг (комп’ютер, модем, тощо), із вбудованим
мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для
встановлення мережевого інтерфейсу. Кінцеве обладнання Абонента
повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження
відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/
або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку
технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах,
або реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що
можуть застосовуватись на території України.

Особовий рахунок - форма обліку індивідуальних для кожного
Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і
витрачання цих коштів на оплату Телекомунікаційних послуг за цим

Договором.

Вебсайт Оператора - WWWсервер, на якому знаходиться вся
необхідна інформація для використання послуг. WEBсайт Оператора
розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: lmn.cv.ua.

Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з’єднання
(від’єднання) Кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від)
телекомунікаційної мережі. Телекомунікаційна послуга (Послуга) -
продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб
споживачів у сфері телекомунікацій, зокрема з доступу до Інтернет та
передачі даних.

Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи

в Інтернет Кінцевого обладнання.

Припинення надання послуг - припинення надання
Телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до
цього припинення, або у зв’язку з відключенням Кінцевого обладнання, в тому
числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику

(з’єднання) Телекомунікаційної мережі та Кінцевого обладнання.

Тарифи - документ, у якому наводиться опис і вартість, а також їх

порядок замовлення, надання, отримання та тарифікації.

Тарифний план (Пакет) - сукупність технічних і вартісних
параметрів, взаємозв’язаних між собою, які визначають обсяг і перелік
телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, їх вартість.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів
телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації,
передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту,
зображень та звуків або повідомлень будь якого роду по радіо, проводових,
оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
Розрахунковий період - проміжок часу з першого по останнє число
кожного місяця. Місце надання Послуг - конкретно визначена
Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати Телекомунікаційні послуги.
Місце надання Послуг особисто визначається Абонентом у Заяві про
приєднання до Договору.

МАС-адреса - унікальний ідентифікатор мережевого пристрою

Абонента (мережева карта, інший пристрій).

Особистий Кабінет - сторінка персональної статистики Абонента

на Вебсайті Оператора.

1. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор надає Абоненту Телекомунікаційні послуги, надалі – «Послуги», за умов
технічної можливості надання таких послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати
відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України. 2.2. Послуги
надаються та отримуються відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил
надання та отримання телекомунікаційних послуг та інших нормативних документів в даній
галузі.
2.3. Телекомунікаційні послуги за цим Договором поділяються на основні та додаткові.
2.4. Основними Телекомунікаційними послугами є:
2.4.1 послуги з постійного доступу до Інтернет.
2.5 Додатковими послугами є:
2.5.1. налагодження бездротового адаптеру;
2.5.2. доступ до внутрішньомережевих ресурсів;
2.5.3. інші послуги, що може надавати Оператор в межах цього Договору.
2.6. 2.6 Параметри послуг визначені умовами Тарифного плану.

3. 3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Абонента та
Оператора. Кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору.
Відповідно, Абонент, який надав підписану Заяву про приєднання до Договору, яка з моменту
її підписання є невід’ємною частиною Договору, вважається ознайомленим та таким, що
погоджується з усіма умовами даного Договору.
3.2. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди
Абонентом, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового
примірника Договору сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК
України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
3.3. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в
здійсненні Абонентом наступних конклюдентних дій, направлених на отримання послуг:
3.3.1. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору не користувалися
Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов
даного Договору є усне/письмове звернення Абонента про приєднання до Договору та/або
проведення оплати ним. Датою укладення Договору в цьому випадку вважається дата
звернення/проведення оплати.
3.3.2. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору користувалися
Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов
даного Договору є подальше користування Послугами та здійснення оплат за Послуги
Оператора. З моменту здійснення оплати за перший Розрахунковий період, який настав після
дати оприлюднення цього Договору Абонент автоматично приймає умови цього Договору, і
даний Договір вважається укладеним без його підписання.
4. 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

4.1. Умови надання Телекомунікаційних послуг:
4.1.1. наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої
Телекомунікаційної послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в
зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування та
програмного забезпечення Абонента;
4.1.2. ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;
4.1.3. внесення Абонентом платежу Оператору за надання доступу (підключення) до

Телекомунікаційної мережі Оператора;
4.2 Оператор, після виконання Абонентом вимог п.п. 4.1.1. 4.1.3., здійснює підключення.
4.3 Оператор виконує наступні роботи щодо підключення:
4.3.1. 4.3.1. активація порту мережевого обладнання Оператора;

4.3.2. відкриття Оператором Абоненту Особового рахунку та активація Тарифного

плану, затвердженого Оператором згідно із законодавством.
4.4 У приміщення Абонента кабель заводиться шляхом стандартного кабелевводу .
Майстеркабельник спільно з Абонентом визначать, де буде пробурений отвір для прокладки
кабелю. При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в
приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).
4.5 Додаткові роботи в приміщенні Абонента, які непередбачені п.4.4. проводяться
працівниками Оператора за окрему плату відповідно до прейскуранту Оператора. Кінцівка
кабелю обтискається з’єднувачем, подальше косметичне упорядження та роботи з
прокладання кабелю Абонент здійснює самостійно;
4.6 4.6 Пошкодження кабелю на території Абонента усувається за рахунок Абонента,
пошкодження кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Оператора.
4.7 Перерва в наданні послуги допускається на час технічного обслуговування і
ремонту обладнання та ліній зв’язку. Проведення технічного обслуговування і
ремонту здійснюється в години найменшого навантаження мережі. Оператор має
право призупиняти надання послуг для проведення регламентно профілактичних
робіт, інформація щодо яких розміщується (оприлюднюється) на Веб сайті
Оператора не менше ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку їх проведення.
Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 24
(двадцять чотири) години упродовж місяця, за винятком вихідних та святкових днів.

4.8 Порядок замовлення, отримання, надання та припинення телекомунікаційних послуг
визначається Тарифами та/або Регламентами надання Послуг, які є невід’ємною частиною
Договору, затверджуються наказами Оператора та розміщуються (оприлюднюються) на
Офіційному сайті Оператора не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до введення їх в
дію.
4.9 Абонент доручає Оператору, а Оператор зобов‘язаний вести облік обсягу та вартості
наданих телекомунікаційних послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання.
4.10 На підставі усного/письмового звернення Абонента про приєднання до Договору та/або
проведення оплати ним Оператор відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок,
надалі – «ОР», номер якого унікальний. На ОР Замовника враховуються обсяги наданих
Оператором Телекомунікаційних послуг, а також всі платежі Замовника. Особовий рахунок є
єдиним джерелом інформації про об’єм спожитих та оплачених Абонентом
Телекомунікаційних послуг.
4.11 Оператор припиняє доступ Абонента до Телекомунікаційних послуг без попереднього
попередження, при від’ємному балансі Особового рахунка Абонента.
4.12 Оператор має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційних послуг,
скоротити перелік телекомунікаційних послуг, а також відключити Кінцеве обладнання
Абонента від Телекомунікаційної мережі, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь
або Кінцеве обладнання, мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які
Оператор обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування
Телекомунікаційними послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що порушують
вимоги Закону, Правил та вимоги чинного законодавства України.
4.13 Оператор зобов’язаний усувати пошкодження власної Телекомунікаційної мережі в
робочий час та робочі дні протягом однієї доби з моменту письмового звернення Абонента
про пошкодження.
4.14 При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню
Оператором Телекомунікаційних послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов’язані із
проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Оператора, Оператор зобов’язаний
протягом однієї доби з моменту їх виникнення здійснити заходи щодо усунення зазначених
проблем і відновлення нормального стану надання Телекомунікаційних послуг.
4.15 4.15 Абонент має право призупинити користування Телекомунікаційними
послугами шляхом подання заяви до Центру обслуговування абонентів Оператора, не пізніше
ніж за 1 (одну) добу до кінцевої дати поточного розрахункового періоду. Призупинення послуг
можливе лише з 1-го числа наступного за розрахунковим місяця, а саме, до моменту зняття
щомісячної абонентної плати. У випадку відсутності повідомлення від Абонента про
тимчамове призупинення користування послугами до 1-го числа наступного за розрахунковим
місяця – абонентна плата знімається в повному обсязі незалежно від факту користування
послугами Абонентом і не підлягає поверненню на ОР Абонента. Загальний строк
тимчасового призупинення не може перевищувати 3 (трьох) місяців при відсутності
заборгованості перед Оператором. За таке призупинення послуг Абоненту нараховується
плата за резервування порту телекомунікаційного обладнання, згідно з діючими Тарифами
Оператора.

5. 5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

5.1 Оператор має право:
5.1.1. вносити зміни і доповнення до умов Договору, змінювати склад, порядок, умови
та ціни надання Послуг, повідомлення про такі зміни і доповнення розміщуються
(оприлюднюються) на Вебсайті Оператора, у представників Провайдера, у Центрі
обслуговування абонентів, в соціальних мережах не менше ніж за 10 (десять) календарних
днів до їх введення в дію;
5.1.2. самостійно встановлювати тарифи на Телекомунікаційні послуги, що ним
надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного
законодавства України. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною
тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен
повідомити Оператора. Якщо Абонент по закінченню 10 (десяти) денного терміну з моменту
оприлюднення (розміщення) на Вебсайті Оператора продовжує користуватись

Телекомунікаційними послугами, вносити кошти на свій ОР, вважається, що Абонент згоден із
внесеними змінами та доповненнями;

5.1.3.припиняти у встановленому порядку надання Телекомунікаційних
послуг з моменту виникнення від’ємного балансу на Особовому рахунку
Абонента, або у випадку якщо Абонент не погасив заборгованість у
встановлений відповідно до цього Договору термін;

5.1.3.1. 5.1.4. припиняти надання Телекомунікаційних послуг Абоненту,
які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі
телекомунікацій;
5.1.5. не підключати або відключати підключене до Телекомунікаційної мережі кінцеве
обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності
вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках,
визначених законодавством;
5.1.6. проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним
або частковим обмеженням у наданні телекомунікаційних послуг, з метою ремонту
устаткування й ліній зв’язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, з
попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і
тривалість перерви на Вебсайті Оператора або відправленням електронного листа на
поштову скриньку Абонента, яка надана Оператору;

5.1.7. створювати та зберігати архіви з інформацією, що отримується в процесі
користування Абонентом Телекомунікаційними послугами й розкривати будь-які відомості,
якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених
державних установ, а також для нормального функціонування Телекомунікаційних послуг або
захисту Оператора та інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним
правам громадян та діючому законодавству. Вчинення таких дій стосується тільки адресації
(доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента;

5.1.8. припиняти надання Послуг у разі виявлення у Абонента підключеного
обладнання на яке відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам
нормативних документів у сфері телекомунікацій;
5.1.9. 5.1.9 припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.
5.1.9.1. 5.1.10. інші права, передбачені законодавством України.
5.2. Оператор зобов’язаний:

5.2.1. попереджати Абонентів про можливе скорочення переліку телекомунікаційних
послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених
Правилами та цим Договором, у тому числі у разі несплати заборгованості;

5.2.2. вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і

забезпечувати його достовірність;

5.2.3. надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до
стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій, умов договору, умов
надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства;

5.2.4. забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасність

інформування Абонента про їх зміну;

5.2.5. надавати телекомунікаційні послуги в строки, передбачені договором та

законодавством;

5.2.6. направляти працівників в робочі дні та години за викликом Абонента для
підключення та/або усунення пошкоджень Кінцевого обладнання, виконання інших робіт,
необхідних для надання Послуг, своїх працівників.

5.2.7. вживати відповідно до законодавства заходи з забезпечення конфіденційності
інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про
Абонента та послуги, які він отримав чи замовляв;
5.2.8. інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання,
яке дозволено підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит
Абонента);

5.2.9. інформувати Абонента про строк, при настанні якого може бути припинено
надання Послуг, на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного
використання ресурсів телекомунікаційних мереж, якщо абонент не користувався цими
Послугами;

5.2.10. виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.
5.3 Оператор не гарантує максимальну швидкість пропускної можливості, але зробить все
можливе, для надання найвищої можливої якості Послуг.

6. 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

6.1 Абонент має право на:

6.1.1. дострокове розірвання договору за умови попередження ним Оператора у

визначений у Договорі строк;

6.1.2. своєчасне отримання замовлених телекомунікаційних послуг встановленої

якості;
6.1.3. обмеження Оператором доступу Абонента до окремих видів телекомунікаційних
послуг на підставі його заяви та при наявності технічної можливості Оператора у
встановленому порядку;
6.1.4. відмову від Телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому Договором;
6.1.5. переоформлення Договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до

порядку, встановленого законодавством;

6.1.6. ненарахування абонентної плати за весь період пошкодження (аварії)
телекомунікаційної мережі, у разі неусунення протягом однієї доби (за винятком вихідних та
святкових днів) із зафіксованого моменту подання Абонентом письмової заявки щодо
пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги, а
Оператор уразі неусунення пошкодження протягом пяти діб (за вийнятком вихідних та
святкових) із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної заявки сплачує Абоненту
штраф у розмірі 25% добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну,
але не більше, ніж за три місяці.

6.1.7. отримання від Оператора відомостей про отримані Послуги у порядку,

встановленому законодавством;
6.1.8. безоплатне отримання від Оператора інформації по Послугам, які надаються;
6.1.9. повернення Оператором невикористаної частини коштів у разі відмови від
попередньо оплачених Послуг, замовлених за цим Договором, у випадках і в порядку,
визначених законодавством, крім коштів, внесених для користування акційними пропозиціями
Оператора, бонусних коштів.

6.1.10. відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання чи неналежного
виконання Оператором обов’язків, передбачених цим Договором або законодавством;
6.1.11. на безоплатне вилучення, за письмовою заявою Абонента, відомостей про
нього повністю або частково з електронних версій бази даних інформаційно довідкових служб
Оператора;
6.1.12. оскарження неправомірних дій Оператора згідно із законодавством;
6.1.13. реалізацію інших прав відповідно до законодавства.
6.2 Абонент зобов’язується:

6.2.1. виконувати умови цього Договору, здійснювати оплату замовлених

Телекомунікаційних послуг у розмірах та в строки, встановлені цим Договором;
6.2.2. письмово повідомляти Оператора про зміну поштових або платіжних реквізитів,
найменування та інших обов’язкових реквізитів, які були вказані Абонентом при приєднанні до
Договору або надані Оператору в ході виконання Договору у місячний строк з моменту
виникнення таких обставин;

6.2.3. не допускати підключення Кінцевого обладнання, яке не має документа про

підтвердження відповідності;

6.2.4. не допускати використання Кінцевого обладнання для вчинення протиправних
дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони
правопорядку, порушують громадський порядок та посягають на честь і гідність громадян;
6.2.5. не допускати використання Кінцевого обладнання та власних мережевих

ідентифікаторів для надання телекомунікаційних послуг третім особам;
6.2.6. утримувати у справному стані Кінцеве обладнання та абонентську лінію в межах
території відповідальності Абонента (в межах приватного житлового будинку, квартири,
приміщення, присадибної ділянки);

6.2.7. не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації
мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту

інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання
послуг іншим Абонентам;

6.2.8. повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора інформацію щодо
Кінцевого обладнання, яке використовується для отримання Телекомунікаційних послуг;
6.2.9. не перешкоджати виконанню Оператором робіт, пов’язаних з обстеженням
Кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання Послуг за заявкою
Абонента;
6.2.10. не втручатись у роботу Телекомунікаційної мережі;
6.2.11. самостійно стежити за станом свого Особового рахунку та за інформацією, що
публікується для Абонентів у будь-якому зручному джерелі: на сайті Провайдера
stats.lmn.cv.ua, у представників Провайдера, у Центрі обслуговування абонентів, в
соціальних мережах і не допускати від’ємного розміру балансу Особового рахунку. Стан
особового рахунку Абонент контролює, використовуючи сторінку персональної статистики
«Особистий Кабінет» на Вебсайті Оператора;

6.2.12. надавати відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
згоду на обробку персональних даних, необхідну для укладення Договору та надання Послуг.
6.2.13 виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.
6.2.13.
7. 7. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК І УМОВИ

РОЗРАХУНКІВ

7.1 Телекомунікаційні послуги надаються за попередньою оплатою. Абонент для отримання
послуг сплачує Оператору:

7.1.1. до початку кожного Розрахункового періоду авансовий платіж, що включає в
себе оплату за кожний наступний повний Розрахунковий період вартості обраного Абонентом
Тарифного плану та/або замовлених додаткових послуг, вказаних у переліку послуг, що
розміщується на сторінці персональної статистики Абонента на Вебсайті Оператора;

7.1.2. всі одноразові платежі, якщо такі необхідні для активації замовлених послуг та
Тарифних планів (в тому числі пов’язаних із повним погашенням заборгованості за попередні
розрахункові періоди).
7.2 Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється
Оператором на підставі проведених оплат Абонента.
7.3 Оператор та Абонент розуміють, що відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу
України вони можуть встановити підстави для розірвання цього Договору в односторонньому
порядку. У зв’язку з цим Оператор та Абонент погоджуються, що у випадку, якщо Абонент не
здійснить належного поповнення свого Особового рахунку та не здійснить дій передбачених
п.4.15 Договору протягом трьох розрахункових періодів починаючи з періоду, в якому було
припинено надання телекомунікаційних послуг, Договір вважається достроково припиненим
(розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових
періодів. У такому випадку вважається, що договір розірваний за ініціативою Абонента.
Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу
волевиявлення.
7.4 Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати
вже отриманих послуг та погашення заборгованості перед Оператором.
7.5 Відновлення надання послуг призупинених на підставах передбачених п.4.11 цього
Договору, здійснюється Оператором протягом 2 (двох) робочих днів з моменту належного
поповнення Особового рахунку Абонента згідно із вимогами п.7.1. Договору.
7.6 Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.
7.7 Абоненти контролюють стан Особового рахунку шляхом відвідування сторінки
персональної статистики «Особистий кабінет» на Вебсайті Оператора (не менше, ніж один раз
на тиждень) або шляхом звернення в Абонентський відділ Центра обслуговування абонентів
Оператора.
7.8 Абонент має право змінити Тарифний план на наступний Розрахунковий період 1 (один)
раз протягом поточного Розрахункового періоду. Зміна тарифного плану здійснюється
самостійно Абонентом на сторінці персональної статистики «Особистий Кабінет» на
Офіційному сайті Оператора або за телефоном абонентського відділу Центру обслуговування
абонентів +38 066 444 47 25 або +38 097 334 47 25, а також на підставі письмової заяви

Абонента, наданої до абонентського відділу Центру обслуговування абонентів Оператора не
менше ніж за 3 (три) робочих дні до початку нового Розрахункового періоду та
запроваджується з 5 числа нового Розрахункового періоду. Зміна Тарифного плану
здійснюється згідно встановлених Оператором тарифів.
7.9 Оператор самостійно встановлює Тарифи та визначає правила тарифікації відповідно до
вимог законодавста.
7.10 Оператор має право вносити зміни в діючі Тарифи, які розміщує (оприлюднює) на
Вебсайті Оператора та/або засобах масової інформації не пізніше ніж за 7 (сім) календарних
днів до їх запровадження.
8. 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1 Оператор та Абонент несуть відповідальність за порушення умов цього Договору
відповідно до цього Договору і норм чинного законодавства України.
8.2 У випадку несвоєчасної оплати замовлених телекомунікаційних послуг Оператор має
право вживати до Абонента такі заходи:

8.2.1. нараховувати пеню у розмірі однієї облікової ставки Національного банку
України, що діяла в період, за який нараховується пеня, за кожний день прострочення, яка
обчислюється від суми прострочення;

8.2.2. скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання,

відповідно до п.4.11 цього Договору.
8.3 У випадку використання Абонентом на комерційній основі свого Кінцевого обладнання для
надання телекомунікаційних послуг третім особам Оператор має право:
8.3.1. нараховувати штраф у розмірі 10 (десяти) кратного розміру поточної Абонентної
плати згідно Тарифного плану обраного Абонентом;
8.3.2. 8.3.2. скорочувати перелік Телекомунікаційних послуг або припиняти
їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

8.4 У випадку несанкціонованої зміни Абонентом (без письмового погодження з
Оператором) власних мережевих реквізитів Оператор має право:
8.4.1. нараховувати штраф у розмірі 3 (трьох) кратного розміру Абонентної плати

згідно Тарифного плану обраного Абонентом за кожен такий випадок;

8.4.2. скорочувати перелік Телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання,

попередивши про це Абонента.
8.5 Сплата Абонентом штрафних санкцій та правомірне припинення чи скорочення
Оператором переліку Телекомунікаційних послуг не звільняє Абонента від обов’язку оплатити
надані йому Телекомунікаційні послуги.
8.6 У разі виявлення пошкодження Телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента,
усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків
покладаються на Абонента.
8.7 Оператор несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання
Телекомунікаційних послуг наступну відповідальність:

8.7.1. за ненадання оплачених Телекомунікаційних послуг або надання їх в обсязі,

меншому за оплачений, у розмірі оплаченої Абонентом вартості не наданих Послуг;

8.7.2. не нараховувати абонентну плату за весь період пошкодження (аварії)
телекомунікаційної мережі, у разі неусунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту
подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило
доступ Абонента до послуги;
8.8 Оператор не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб
претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків
Абонентом, внаслідок використання Абонентом послуг Оператора чи неможливості їх
використання. Абонент не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у
таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм шкоди Абонентом,
здійсненої за допомогою використанням Абонентом послуг Оператора.
8.9 Відповідальність і ризики, пов’язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет,
несе Абонент. Оператор не дає ніяких гарантій щодо будьяких товарів, інформації і послуг, що
поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності:
8.9.1. за будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано зазнав Абонент внаслідок

використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;

8.9.2. за втрати і збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до

ресурсів Абонента;

8.9.3. за збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів,

отриманих Абонентом за допомогою Послуги;

8.9.4. за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті

використання або неможливості використання Послуги;

8.9.5. за якість Послуги у випадках використання Абонентом несертифікованого
устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні
Абонентом програмного забезпечення і устаткування.
8.10 Оскільки Інтернет є добровільним об’єднанням різних мереж, Оператор не несе
відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет.
Оператор не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні
послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Оператора, зокрема
пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів,
що знаходяться не під адмініструванням Оператора, обмеження швидкості адміністраторами
серверів, що не є власністю Оператора і таке інше.
8.11 Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне
виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин
непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити.
До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун,
зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни,
революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування,
аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та
їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного
Договору. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає
на себе свій ризик наслідків форсмажорних обставин.

9. 9. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ

9.1 Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення
(оприлюднення):

9.1.1. на Офіційному BЕБсайті Оператора розміщений та доступний в мережі

Інтернет.
9.2 Цей Договір діє протягом 365 календарних днів з моменту виконання Абонентом дій
передбачених п. 3.3.1. або 3.3.2. Договору відповідно.
9.3 Після настання дати припинення Договору, зазначеної у п. 9.2. строк дії договору
продовжується на кожен наступний рік, якщо жодна з сторін за 10 (десять) календарних днів
до настання цієї дати не повідомить письмово іншу сторону про своє бажання припинити дію
цього Договору.
9.4 В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Оператора зміни та
доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін
(публікації) не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до їх введення в дію на Офіційному
Вебсайті Оператора.
9.5 При незгоді з будья-кими змінами до умов цього Договору, зміною Тарифів або
призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити
отримання Телекомунікаційних послуг, письмово повідомивши про це Оператора до дати
внесення таких змін. Якщо Абонент по закінченню 10 (десяти) денного терміну з моменту
оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Оператора змін та доповнень до Договору
продовжує користуватись Телекомунікаційними послугами, вважається, що Абонент згоден із
внесеними змінами та доповненнями. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність
зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.
9.6 Припинення (розірвання) договору можливе з ініціативи Оператора у випадку відсутності
користування послугами або проведення оплати Абонентом більше ніж три місяці підряд.
9.7 Припинення дії (розірвання) Договору, можливе за ініціативи Абонента, за умови
відсутності заборгованості Абонента перед Оператором за надані Послуги, на підставі
письмового звернення, наданого Абонентом до Центру обслуговування абонентів Оператора

не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати припинення/ розірвання.
9.8 Якщо одне або декілька положень даного Договору будуть визнані судом, який має
відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі
положення ніяким чином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування
всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним,
як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували.
При цьому, Сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі
здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри Сторін цього
Договору.
9.9. Укладенням цього Договору Абонент засвідчує, що він ознайомлений з умовами цього
Договору та нормами законодавства у сфері телекомунікацій, зокрема: Закон України «Про
телекомунікації», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання
та отримання телекомунікаційних послуг», Рішення Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про затвердження Основних вимог
до договору про надання телекомунікаційних послуг», які розміщені на сайті Оператора.
9.10. Укладенням цього Договору Абонент відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» надає згоду Оператору на обробку його персональних даних з метою
забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері
здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних та інших послуг, які
регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим
кодексом України, Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим законодавством України,
Статутом Оператора.
9.11. Цей Договір достроково припиняє дію у разі анулювання, недійсності, закінчення терміну
дії ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій,
про що Оператор не менш ніж за три місяці до припинення дії Договору повідомляє Абонента
шляхом розміщення відповідної інформації на Вебсайті Оператора.
9.12. У випадку розірвання цього Договору Абоненту повертається у порядку, передбаченому
цим Договором та Правилами, залишок невикористаних коштів, крім випадків зазначених у
цьому Договорі.
9.13. Точка розмежування відповідальності між Сторонами при наданні Телекомунікаційних
послуг залежить від технології надання Послуг. Межі відповідальності Оператора за лінії
зв’язку встановлюються: - при підключенні у багатоквартирних будинках – зона
відповідальності Оператора закінчується портом на комутаторі до якого підключений Абонент;
- при підключенні з використанням технології Wi-Fi – на базовій станції Оператора; - при
підключенні з використанням технології FTTH/GePon – зона відповідальності Оператора
закінчується портом/виходом зі сплітера, які розміщені на опорі від якої йде окрема лінія до
будівлі Абонента.
9.14. У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони керуються чинним
законодавством України.
9.15. Оператор є платником податку на прибуток на загальній системі оподаткування